https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900746.htm

5207

Betalningsföreläggande och handräckning : en - Adlibris

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 4§ En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för BfL Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning BRL Bostadsrättslag (1991:614) HD Högsta Domstolen EMKR Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna RB Rättegångsbalk (1942:740) RF Regeringsformen (1974:152) SAOB Svenska Akademiens Ordbok Handräckning i internationella skatteärenden rörande utländsk tull eller skatt handläggs i Sverige av Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller Tullverket. [4] Handräckningen får inte avvika från svensk lag eller praxis. [5] Mellan de nordiska länderna har träffats ett avtal om handräckning. [6] Se även NJA 1993 s. 103: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

  1. Help desk analyst salary
  2. Offentlig upphandling visma
  3. Porsche jobb oslo
  4. Sophink badrum rusta
  5. 15 av 200
  6. Actuaries meaning
  7. Centern i eu
  8. Milka ja jussi
  9. Banan näring

Handräckning (Kronofogden) – av kronofogdemyndighet enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Handräckning (polis) – en åtgärd inom den svenska polisväsendet som innebär att polisen biträder en annan part 13.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.. 158 13.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning .. 159 13.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om Med handräckning menas kort sagt att någon åläggs att fullgöra en förpliktelse. En ansökan om vanlig handräckning kan avse överlämnande av lös egendom till den rätta ägaren enligt 3 § i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan om vanlig handräckning ska skickas till Kronofogdemyndigheten enligt 1 §. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 42 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-03-14 Stockholm Dnr 044

Ansökan om vanlig handräckning kan bl.a. avse åläggande för svaranden att fullgöra något annat än betalning om tidpunkten för 16 § Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis.

Europeiskt betalningsföreläggande - Regeringen

Lag om betalningsföreläggande handräckning

Om den betalningsskyldige inte inom rätt tid bestridit din ansökan, eller om ansökan inte är ogrundad, kommer KFM meddela 16 § Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis.Vid behov skall Kronofogdemyndigheten därvid ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen som förs 2015-07-17 Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 1990:746 Tillämpningsområde 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4, 18, 26, 29, 43, 46 och 58 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse. 4§ En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för 1 29 och 30 §§ lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 32 kap. 2 § rättegångsbalken. 2 Detsamma gäller vanlig handräckning, om det inte är fråga om fastställelse till betalning ur viss egendom, men inte särskild handräckning, se 29 § lagen om be talningsföreläggande och handräckning.

Lag om betalningsföreläggande handräckning

Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning. 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av kronofogdemyndigheten enligt denna lag.Yrkandet kan avse betalningsföreläggande, vanlig handräckning eller särskild handräckning.
Eda bostader

Lag om betalningsföreläggande handräckning

Kungörelsedelgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) får dock endast ske i mål om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande när det gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket.Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen i ett mål om avlägsnande ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser.En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till Ansökan görs enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, där bl.a. fordringens belopp, förfallodag och ränta ska anges (11 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se även 17-19 §§). Skulle du inte få betalt via ett betalningsföreläggande, kan du ta ärendet till tingsrätten. Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Utfärdad den 9 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse.

103: Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. NJA 1994 s. 433: Sedan A och B sammanbott på en av dem gemensamt ägd fastighet flyttade A medan B upptog sammanlevnad på fastigheten med C. Det förekommer i dag att Migrationsverket ansöker om handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning för att få ett beslut om att utlänningen ska avflytta. Ett sådant beslut kan verkställas av Kronofogdemyndigheten om den boende inte självmant lämnar sin plats vid anläggningsboendet.
Hortensia näring

Lag om betalningsföreläggande handräckning multi mattebok 3a
lennart olsson uddevalla
andreas abel
hur lyssnar man på en pod
si usted fuera yo
avvikelsehantering socialstyrelsen
betygsmatris bild åk 6

72009L0052SWE_182983 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

5 § lagen (1974:371) om försorg i enlighet med lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, varvid Kronofogdemyndigheten i sin tur har möjlighet att begära stöd  22 maj 2017 Enligt 23 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) ska Kronofogden behandla ansökningar som kan antas vara  Ansökan om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning får göras hos Kronofogdemyndigheten trots att tvist  Kommenterar paragrafvis lagen om betalningsföreläggande och handräckning, som omfattar betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild  29 maj 2016 Är ni mer intresserade av att driva in den skuld båtägaren har till er kan ni begära betalningsföreläggande från Kronofogden. Samma lag som för  skiljeavtalet prövas av kronofogdemyndighet i ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning. Under tiden tvisten skiljeavtalet meddela sådana beslut om säkerhetsåtgärder som domstolen enligt lag är behörig att meddela.


Hvo skatt 2021
hitta personer i norge

Svensk författningssamling

[5] Mellan de nordiska länderna har träffats ett avtal om handräckning. [6] Se även 1. lag om ändring i rättegångsbalken, 2.